Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντιγόνου 24, Χαλκίδα

info@boutros.gr

22210 86119

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΗΕ

  • KYA με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642/26-07-2006 στο ΦΕΚ 1222/05-09-2006: ορίζεται η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος στις εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με ΚΕΗΕ.
  • Υ. Α. με αριθ. 999/03-01-2007 στο ΦΕΚ 57/Β/24.01.2007: επικαιροποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ’ αριθμόν 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ’/1989). Μεταξύ των άλλων ορίζεται και μέσω του ΓΟΚ η αντικατάσταση των ΚΕΗΕ από το ΕΛΟΤ HD 384 και η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων και στις παλιές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ.
  • ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011: νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Από την Απόφαση αυτή ορίζεται πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το οποίο θα πρέπει να επανελέγχονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ.
  • ΦΕΚ 4825/Β/24-12-2019 δημοσιεύτηκε η Απ. με αρ. 130414: των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το Άρθρο 1 της ΚΥΑ της ΦΑ’50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β’).

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

  1. Σε κάθε άρθρο θα πρέπει να εξετάζονται και οι τυχόν τροποποιήσεις που το αφορούν.  
  2. Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται.