Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντιγόνου 24, Χαλκίδα

info@boutros.gr

22210 86119

ΝΟΜΟΙ

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 101/Α/1990): «Για τη προστασία του περιβάλλοντος».

Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/05.06.92): «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις».

________________________________________

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ. 922/12.10.77. Κατάργηση της χρήσης βαρέος πετρελαίου (μαζούτ) στη κεντρική θέρμανση.

Π.Δ. 511/77. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης σύνδεσης και συντήρησης καυστήρων υγρών καυσίμων.

Π.Δ. 1180/81 ( ΦΕΚ 293 Α/6.10.81). Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.

Π.Δ. 84/84. Απαγόρευση ίδρυσης και επέκτασης βιομηχανιών στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Π.Δ. 300/86 (ΦΕΚ134/Α/26.8.96). Εναρμόνιση της νομοθεσίας (όπως και το Π.Δ.335/93) με τη νομοθεσία της ΕΟΚ (78/170και 92/42).

Π.Δ. 335 (ΦΕΚ 143 Α/2.9.93). Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά και αέρια καύσιμα σε συμμόρφωση προς

την οδηγία 92/42/ΕΟΚ/21.5.92

Π.Δ. 362/01 (ΦΕΚ 245/22.10.01). Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αεριών καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες.

Π.Δ. 114 (199/17.10.2012) Τροποποίηση αδειών ,καθορισμος των ειδικοτήτων των βαθμίδων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση, την ανανέωση η την επέκταση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Π.Δ. 122, άρθρο 24/23-09-2014 : Αναγνώριση προϋπηρεσίας 150 ωρών.

________________________________________

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1982: Μείωση της περιεκτικότητας σε θείο του βαρέως πετρελαίου (μαζούτ) σε 0,7%. Μείωση της περιεκτικότητας σε θείο του ελαφρού πετρελαίου σε 0,3%

Υ.Α. 275/91987 (ΦΕΚ34/Β/28.01.87): Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη περιοχή της πρωτεύουσας.

Υ.Α. 47942/1987 (ΦΕΚ 807/Β/88): Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμησης καυσίμου σε βαφεία – φινιριστήρια υφασμάτων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

ΚΥΑ 59388/3363/88: Τρόποι όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του αρ. 30 του ν. 1650/1986-ΦΕΚ 638/Β/1988.

Υ.Α 11082/1989 (ΦΕΚ 44/Β/23.01.89): Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Υ.Α 11946/1989 (ΦΕΚ292/Β/21.03.89): Χρήση πετρελαίου ντίζελ σε τμήμα του νομού Αττικής.

ΚΥΑ 57520/4535/90: Εργασίες συντήρησης όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων.

1991: Διαχωρισμός πετρελαίου σε πετρέλαιο κίνησης και σε πετρέλαιο θέρμανσης με ενιαία προδιαγραφή περιεκτικότητας σε θείο 0,3%.

Υ.Α 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/08.03.91): Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για τη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.

Υ.Α 11196/1991 (ΦΕΚ 310/Β/91): Τροποποίηση του άρθρου 2 της Υ.Α. εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων.

ΚΥΑ 11294/93: Όροι και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αεριών αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες και ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμα μαζούτ, ντίζελ, αέριο.

ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/06.05.93): Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης.

ΚΥΑ 58751/2370 (ΦΕΚ Β 264/15.04.93): Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.

1.10.1994: Μείωση της περιεκτικότητας των δυο τύπων πετρελαίου σε θείο σε 0,2%.

ΚΥΑ 17/95 (ΦΕΚ 647/Β/24.07.95): Καθαρισμός των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ σε συμμόρφωση προς την οδηγία της Επιτροπής 93/67/ΕΟΚ.

1.1.1996: Μείωση της περιεκτικότητας των δυο τύπων πετρελαίου σε θείο σε 0.05%

Υ.Α 76802/1033/96 (ΦΕΚ596/Β/96): Τροποποίηση και συμπλήρωση της KYA 58751/2370/93 καθορισμός μέτρων και όρων για το περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις.

ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ880Α/ 19.08.98): Περιορισμός των εκπομπών CO2, καθορισμός μέτρων και όρων για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

2000: Μείωση της περιεκτικότητας των δυο τύπων πετρελαίου σε θείο σε 0,035%.

KYA 189533 9-11-2011: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» 

________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π.Υ.Σ. 99/87 (ΦΕΚ 135 Α/28.07.87): Οριακές και κατευθυντήριες τιμές

ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια.

Π.Υ.Σ 25/88 (ΦΕΚ 52 Α/22.03.88): Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρουμενα σωματίδια.

Π.Υ.Σ. 11/97 (ΦΕΚ 19/Α/97): Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον.

________________________________________

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

33315/91 ΥΠΕΧΩΔΕ Δ3/32738/Φ5.2/15.11.92 ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ. Εγκατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με αέρια και κλειστό φλογοθάλαμο σε υπόγεια οικοδομών.

________________________________________

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΟΤΕΕ 2421/86 Β. Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2471/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Διανομή καυσίμων αεριών.

ΤΟΤΕΕ 2481/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Διανομή ατμού μέχρι PN16-300 C.

90/396/ΕΟΚ. Βασικοί τύποι συσκευών αερίου.

92/42/ΕΟΚ. Απαιτήσεις για το βαθμό απόδοσης λεβήτων αερίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Σε κάθε άρθρο θα πρέπει να εξετάζονται και οι τυχόν τροποποιήσεις που το αφορούν.  

2. Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται.