Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντιγόνου 24, Χαλκίδα

info@boutros.gr

22210 86119

Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.»

Π.∆. 17/1996: “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK” (ΦEK 11/A/18-1-96)

Π.∆. 294/1988: “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»”

N. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985): “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων”

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Σε κάθε άρθρο θα πρέπει να εξετάζονται και οι τυχόν τροποποιήσεις που το αφορούν.  

2. Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται